O MNIE

Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień oraz specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, wykształconym kierunkowo według obowiązujących standardów  na uczelniach akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Aktualnie uczestniczę w czteroletnim podyplomowym szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej. Ukończyłem studia pedagogiczne - I stopnia specjalnośc resocjalizacja i aktywizacja społeczna (praca dyplomowa nt. międzypokoleniowej transmisji alkoholizmu), II stopnia specjalnośc opiekuńczo-wychowawcza (praca dyplomowa nt. zjawiska ortoreksji). Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR), Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM).

Posiadam doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, a moja praca poddawana jest procesowi osobistej superwizji.

DOŚWIADCZENIE:
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, gdzie pracuję w Poradni oraz na Oddziale Dziennym Odwykowym tego Ośrodka. 
Zatrudniony jestem również w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień MEDILUX oraz w Ośrodku Terapii i Promocji Zdrowia GOODWEY w Podkowie Leśniej . 
Pracowałem w punktach konsultacyjnych m.in. dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Toruniu, Czernikowie i Mazowszu. Przeszedłem własną terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, zaś swoją pracę poddaję superwizji. Jestem współzałożycielem Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej w Toruniu, którego przez 4 lata byłem wiceprezesem, a także współzałożycielem wspólnoty samopomocowej. 
Propaguję  także profilaktykę uzależnień  w szkołach, gdzie przeprowadzam pogadanki  zarówno dla grona pedagogicznego jak i uczniów oraz ich rodziców. Prowadzę aktywną działalność społeczną i charytatywną jako wolontariusz w kilku toruńskich Stowarzyszeniach.

SZKOLENIA:

 • „Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych” – realizator:  TPiPU/WOTUiW Toruń
 • "Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia wywiadu motywującego DIALOG MOTYWUJĄCY" - realizator: Ośrodek Terapii SENSICA
 • „Szkolenie w ramach realizacji programu Ministra Zdrowia STAWKA WIĘKSZA NIŻ....ŻYCIE - 7 - PROGRAM SZKOLENIOWY DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ, podnoszący kwalifikacje w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholizmu" - realizatorzy:  Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień/ Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii/ Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
 • „Dialog motywujący” – realizator: Akademia Motywacji i Zmian
 • "Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii schematu WPROWADZENIE DO TERAPII SCHEMATU" - realizator: Ośrodek terapii SENSICA
 • "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie" - realizator: Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • "Szkolenie zaawansowane podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii schematu TERAPIA SCHEMATU - WARSZTAT ZAAWANSOWANY" - realizator: Ośrodek terapii SENSICA
 • "Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe TERAPIA DEPRESJI" - realizator: Ośrodek terapii SENSICA
 • „SZKOLENIE W ZAKRESIE „PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ NOWOCZESNYCH METOD DIAGNOZOWANIA ORAZ TERAPII UZALEŻNIENIA I PSYCHOTERAPII CZŁONKÓW RODZIN” – realizator: Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień
 • „Szkolenie TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH - KURS PODSTAWOWY" - realizator: Centrum Rozwiązań
 • „Szkolenie z zakresu profilaktyka uzależnień” – realizator: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 • „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i poradnictwa antymobbingowego”- realizator: TSAS w Toruniu/ Stowarzyszenie Antymobbingowe
 • „Profilaktyka i rozpoznawanie mechanizmów przemocy domowej oraz ochrona prawno-karna w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – realizator: Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
 • „Szkolenie - Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – realizator: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • „Budowanie systemu wsparcia dla rodziny, możliwości i ograniczenia” – realizator: WSG w Bydgoszczy Wydz. Społeczno-Ekonomiczny/Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego
 • „OH Intensive: Karty mataforyczne - warsztat rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji zawodowych" - realizator: Polskie Stowarzyszenie Padagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu
 • "Uzależniene od seksu - diagnoza i terapia" - realizator: DolnośląskieCentrum Psychoterapii
 • "Program Ograniczenia Picia" - realizator: WOTUiW Toruń

Ireneusz Margol - ZnanyLekarz.pl